Ekoline kotlovi na pelet za domaćinstva

Ekoline kotlovi na pelet za domaćinstva

20 kW, 35 kW, 50 kW

Ekoline kovan kotlovi na pelet za domaćinstva

 

EKOLINE KOTLOVI RADE PO PRINCIPU SAGOREVANJA UZ POMOĆ SEKUNDARNOG DOTOKA VAZDUHA ČIME SE OSTVARUJE ZNAČAJNA UŠTEDA ENERGENTA

Proces sagorevanja u kotlu, počinje ubacivanjem određene količine pelleta u gorionik, nagon čega se pali grejač koji zagreva pellet. Zagrevanjem pelleta dolazi do stvaranja bio plina u gorioniku, koji se zapali usled toplote koju stvara grejač. Nakon prvog paljenja grejač se gasi, a dalje plinenje i sagorevanje pelleta se postiže toplotom dobivenom sagorevanjem bio gasa iz pelleta i dodavanjem vazduha pomoću turbine. Dodavanje peleta i vazduha je ovisno od količine toplote koju želimo da proizvedemo.

Konstrukcija EKOLINE kotla, u kome se vrši prenos toplote na radni medij (vodu) je konstruisana na taj način da se dobije visok stepen iskorištenja u sagorevanju i visok stepen iskorištenja toplote koja se proizvede u kotlu.

Visok stepen iskorištenja u sagorevanju, koji iznosi 96.4 %, dobija se na sledeći naćin:

 • Gorionik kotla je konstruisan na taj način da se mogu kontrolisati svi paremetre koji utiču na sagorevanje pelleta. Pri izradi gorionika korišteni su vatrootporni čelici koji dobro podnose visoke temperature , a u samom gorioniku pri sagorevanju se razvija teperatura i do 1200 °C.
 • U konstrukciji kotla, pored komora za razmenu toplote, postoji dodatna komora u kojoj se vrši sagorevanje pelleta gde se postiže efekat „povratnog plamena“. Ovaj efekat „povratnog plamena“ je vraćanje ne sagorjelih produkata sagorevanja nazad u gorionik, gde se vrši dodatno sagorevanje i dobijanje dodatne toplotne energije. Efekat povratnog plamena je moguće dobiti samo u okruženju u kojem se kontroliše ulaz i izlaz vazduha iz sistema, što je slučaj kod EKOLINE kotlova.
 • Celim procesom sagorevanja, i protokom produkata sagorevanja kroz kotao upravlja elektronika, koja reguliše sve parametre koji utiču na sagorevanje (goličina goriva, goličina vazduha u gorioniku, goličinu vazduha u kotlu...)

 

IMAJU ČETIRI IZMENJIVAČKE KOMORE ČIME SE OSTVARUJE BOLJI PRENOS TOPLOTE I MANJI GUBICI​

Visok stepen iskorištenja toplote dobiven u gorioniku se dobija na sledeći način:

 • U konstrukciji kotla su 4 komore u kojima se vrši razmena toplote izmedu produkata sagorevanja i vode u sistemu.
 • Kontroliše se brzina prolaska produkata sagorevanja kroz komore. Nastojanja su da se produkti sagorevanja što duže zadrže u kotlu, jer se na taj nači dobija na vremenu da temperatura što efikasnije prenese u sistem.
 • Kotlovi su napravljeni od čelika predviđeni za rad na povišenim i visokim temperaturama, i rezultat toga je dugovečnost kotlova.
 • Elektronika koja upravlja kotlom, ima širok spektar mogućnosti od podešavanja parameratara koji utiču na sagorevanje, regulacije pritiska u kotlu, regulacije temperature vode u sistemu, mogućnos nadogradnje dodatne opreme.
 • Temperatura vode se može regulisati na dva načina:
 • Direktno, izborom radne temperature, tj temperature vode koju kotao treba da postigne i održava tokom rada.
 • Merenjem temperature prostorije, koja se zatim poredi sa zadanom/traženom tempraturom u prostoriji. Kotao će raditi sve dok ne postigne zadanu temperaturu na termostatu. Kada se postigne zadana temperatura kotao se gasi. Posle kotao nastavlja automaski da se pali i gasi po potrebi, radi održavanja zadane temperature.
 • Termostat spada u dodanu opremu kotla. Od dodatne opreme još je važno napomenuti i paljenje kotla pomoću telefona ili mobitela.
 • Kad koristimo mobitel, palenje peći se vrši slanjem SMS poruke kotlu. Ovaj modul za mobilnu komunikaciju omogućuje korisniku da u svakom momentu zna u kakvom je stanju kotao (dali radi, trenutna temperatur u kotlu, greške)

 

SMANJENJA MOGUĆNOST POJAVE KONDENZA ZBOG ČEGA IMAJU 10 GODINA GARANCIJE

Pojava kondenza je čest slučaj kod kotlova na čvrsta goriva, iz razloga jer dolazi do naglog mešanja tople i hladne vode u kotlu. Kod EKOLINE kotlova konstrukcija kotla je napravljena na taj način da se to izbegne. Povrat vode, tačka B, je mesto u kotlu koje ima najmanju tempeteraturu. Povrat podhlađene vode iz sistema ja na mesto u kotlu koje ima najmanju temperaturu, te ja na taj način smanjuje razlika temperatura, a uslov za pojavu kondenza je velika razlika povrata i temperature u kotlu.

Voda koje izlazi iz kotla se uzima sa mjesta A, tj na mjestu gdje je najveća temperatura vode.
Kod klasičnih kotlova, voda iz kotla se uzima direktno, tj na mestu C. To povećava mogućnost pojave kondenza jer dolazi do povećanog mešanja vode u kotlu a samim tim i povećanja temperature na mestu B, što nije dobro jer povećava se mogućnost pojave kondenza. Ali kada se voda iz kotla uzima na mestu A, gde je najveća temperatura vode, tada se smanjuje mešanje vode na mestu B,a samim tim se smanjuje mogućnost povećanje temperature vode u tački B, što smanjuje mogućnost pojave kondenza i omogućava bolje pred-grejanje vode u kotlu.

 

EKOLINE KOTAO PRINCIP RADA

EKOLINE kotlovi na pelet

 

Ekoline kotlovi na pelet 20 kW

Ekoline kotlovi na pelet 20 kW

Ekoline kotlovi na pelet 35 kW

Ekoline kotlovi na pelet 35 kW

Ekoline kotlovi na pelet 50 kW

Ekoline kotlovi na pelet 50 kW